Perustietoa Liikekirjuri-tilikartasta

LIIKEKIRJURI-tilikartasta on tehty yleiskäyttöinen eli riippumaton kirjanpitovelvollisen toimialasta ja käytössä olevasta taloushallintosovelluksesta. Tilikartta palvelee kaikkia liiketoimintaa harjoittavia yhtiömuotoja (tmi, ay, ky, oy, osk). Peruslähtökohta on, että LIIKEKIRJURIN tilikarttaa käyttävä yritys voi mahdollisimman helposti tuottaa lainsäädännön edellyttämän tilinpäätöksen samalla, kun arvonlisäverolain vaatimukset täyttyvät. Suoraan pääkirjanpidon tileiltä saadaan myös Verohallinnon ja Tilastokeskuksen edellyttämiä tietoja.

Tasetilit 1000-2999

LIIKEKIRJURIN perustilikartan tasetilit ovat nelinumeroisia. Tilinumerot ovat pääsääntöisesti parittomia. Kirjurituote Oy:n kotisivuilta on saatavissa arvonlisäverotileillä laajennettu tilikarttamalli. Laajennetussa tilikartassa taseeseen on varattu omat tilit pysyviin vastaaviin kuuluvan (käyttö)omaisuuden ja ennakkomaksujen arvonlisäverolliselle käsittelylle.

Tuloslaskelmatilit 3000-9999

Tuloslaskelman tilit on tilikartassa numeroitu niin, että viimeinen neljästä numerosta on lähtökohtaisesti nolla. Käytännössä tuloslaskelmatilit ovat siten kolminumeroisia. Neljäs numero on näissä tileissä vapaasti käytettävissä. Peruskäyttötapoja neljännelle merkille voivat olla esimerkiksi:

  • arvonlisäverokäsittely
  • jako muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin
  • erillisen kohdelaskennan korvaaja
  • konsernitilien tunnus

Kirjurituote Oy:n kotisivuilta on saatavissa arvonlisäverotileillä laajennettu tilikarttamalli. Tarve erillisten alv-tilien käyttöön riippuu pitkälti käytössä olevasta taloushallintosovelluksesta. Laajennetussa alv-tilikartassa tuloslaskelmatilien neljäs merkki ilmaisee arvonlisäverokannan seuraavasti:

xxx0 yleisen verokannan mukainen myynti tai osto 24%
xxx1 ensimmäisen alennetun verokannan mukainen myynti tai osto 14%
xxx2 toisen alennetun verokannan mukainen myynti tai osto 10 %
xxx3 ns. nollaverokannan mukainen myynti 0 %
xxx4 vähennyskelvoton osto, arvonlisäverotuksen ulkopuolinen myynti tai osto
xxx5 yhteisötavaramyynti tai tavaroiden siirrot toiseen EU-maahan
xxx6 ns. kolmikantamyynti (yhteisömyynnin erityistapaus)
xxx7 vapaa
xxx8 vapaa
xxx9 vapaa

Esimerkiksi 3000 on yleisen verokannan mukainen myyntitili, tili 3001 ensimmäisen allennetun verokannan mukainen myyntitili jne. Neljäs merkki kertoo arvonlisäverokannan niissä tuloslaskelman tuotoissa ja kuluissa, joissa arvonlisäverollisia myyntejä ja ostoja esiintyy.

Muuttuvien kulujen seuranta

LIIKEKIRJURIN tilikartta on alun perin rakennettu vuoden 1997 kirjanpitolain tuloslaskelma- ja tasekaavojen pohjalle. LIIKEKIRJURIN tilikartassa ei ole erikseen omia tilejä muuttuvia ja kiinteitä kuluja varten. Tilikartassa on kuitenkin varattu tiliväli 4500-4999 käyttäjien tarpeita varten. Tälle tilivälille käyttäjä voi halutessaan rakentaa omat tilit muuttuvia kuluja varten, ellei halua tehdä jakoa muutoin, esimerkiksi tilin neljännen merkin perusteella.

Kirjurituote Oy:n kotisivuilta saatavissa oleviin tilikarttoihin on tehty tilivälille 4500-4999 esimerkinomaisia muuttuvien kulujen tilejä, mutta nämä ovat lähinnä malleiksi tarkoitettuja otsikkotason tilejä.

Tilikartan tilit ja omat alatilit

LIIKEKIRJURIN tilikartta ei sisällä erillisiä pää- ja alatileja vaan kaikki tilit ovat samantasoisia. Samaan tilikarttaan yhdistetyt pää- ja alatilit aiheuttavat tekijöiden näkemyksen mukaan usein sekaannusta kirjanpitotyössä, esimerkiksi silloin, kun kirjanpitotyötä hoitaa esim. sairaustapauksen vuoksi joku muu kuin varsinainen kirjanpitäjä tai saman yrityksen kirjanpitotyötä tekee jatkuvasti useampi henkilö. Eri luonteisten menojen käsittely pääkirjanpidossa erilaisella tarkkuudella synnyttää tilanteen, jossa helposti syntyy sekaannuksia ja erilaista kirjausmenettelyä eri kirjanpitäjien välillä. Tällöin menetetään koko päätili-alatili rakenteella tavoiteltu hyöty ja pääkirjatileiltä saatava tiedon tarkkuustaso menetetään erilaisten kirjausten takia. Tilikartta on jo varsin yksityiskohtainen, joten mallitilikarttaa vielä tarkempi erottelu ei usein liene edes tarpeellista. Lisäksi nykyisissä kirjanpito-ohjelmissa tiedon esittämistarkkuus kulloisellekin lukijalle voidaan hoitaa paremmin raportoinnin avulla, ratkaisua ei tällöin tarvitse tehdä pääkirjanpidon tililuettelolla ja päätili-alatili kirjauksilla.

Mikäli tiettyä kululajia halutaan seurata pääkirjanpidossa vain yhdellä tilillä (esim. kaikki mainontakulut samalle tilille), on LIIKEKIRJURIN tilikartassa jokaisen tiliryhmään (yleensä loppuun) varattu ns.”kaatotili” (esim. Muut mainoskulut), jolle kaikki tämän tyyppiset menot voidaan kirjata. Käyttäjä voi tällöin myös muuttaa tilin nimen haluttaessa yleisemmäksi (esim. Mainoskulut).

Mikäli käyttäjä haluaa avata yksityiskohtaisia alatilejä, esimerkiksi kullekin pankkilainalle oman erillisen alatilin, on suositeltavaa avata nämä tilit kirjanpito-ohjelman niin salliessa vähintään viisinumeroisina alatileinä.

Kiinnostuitko? Aloita koekäyttö heti!

Tarjoamme Kirjurituotteen käyttöösi 14 päivän kokeilujakson ajaksi veloituksetta. Kokeilujakson aikana käytössäsi on koko palvelun tietosisältö Liikekirjuri ja Kiinteistökirjuri osioineen. Rekisteröityessäsi koekäyttäjäksi saat palvelun käyttöösi välittömästi!