Kirjurituote-tietopalvelun sopimusehdot

 

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot (jäljempänä ”Sopimusehdot”) koskevat Kirjurituote Oy:n Kirjurituote-tietopalveluiden https://web.kirjurituote.fi (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä.

Kirjurituote Oy on jäljempänä ”Palveluntarjoaja” ja Palvelun tilaaja on jäljempänä ”Asiakas”.

Asiakkaan tulee tutustua näihin Sopimusehtoihin huolellisesti ennen käytön aloittamista. Ryhtymällä käyttämään Palvelua Asiakas hyväksyy nämä Sopimusehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Sopimusehdot sitovat Asiakasta sekä sen nimeämiä Palvelun käyttäjiä tai henkilöitä, jotka käyttävät Palvelua organisaation tai oppilaitoksen käyttöoikeuden nojalla (jäljempänä ”Käyttäjä”). Asiakas vastaa omista ja Käyttäjiensä toimista suhteessa palveluntarjoajaan ja kolmansiin osapuoliin. Asiakas vastaa siitä, että Käyttäjät ovat tietoisia tämän palvelun käyttöön liittyvistä sopimuksista ja rajoituksista. Käyttäjälle Palvelussa luotu käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä Käyttäjä tai Asiakas saa luovuttaa niitä toiselle eikä samaa käyttäjätunnusta useamman Käyttäjän yhteiseen käyttöön. Tästä voidaan sopia poikkeavasti oppilaitoskäytössä.

Asiakas vahvistaa ymmärtävänsä, että näiden Palvelua koskevien Sopimusehtojen lisäksi Kirjurituote Oy:n käyttöehdot (”Käyttöehdot”) sitovat Asiakasta ja Käyttäjiä, ja niitä sovelletaan kaikin soveltuvin osin näiden Sopimusehtojen mukaiseen asiakassuhteeseen ja Palvelun käyttöön.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Palvelun ja sen sisältämän tietokannan omistaa Palveluntarjoaja, kuitenkin siten että Asiakas omistaa itse palveluun sen käyttämistä varten syöttämänsä lisäinformaation (Asiakkaan aineisto). Palvelu ja sen sisältämä muu kuin Asiakkaan aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelusta vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvän tavan mukaisesti lähteen mainiten. Käyttäjällä ei ole edellä kerrottua laajempaa oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin Palvelun sisältöä.

2. Sopimuksen voimaantulo

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on Palvelun käyttöönottamalla hyväksynyt nämä Sopimusehdot sekä Käyttöehdot. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä Palvelun tilausta.

Asiakkaalla ei ole oikeuttaa peruuttaa tilausta. Kuitenkin, jos Asiakas on kuluttajasuojalaissa (38/1978) tarkoitettu kuluttaja, sovelletaan asiassa kyseisen lain määräyksiä.

3. Veloitusperusteet

Palvelusta peritään lisenssimäärään sidottu kuukausittainen ylläpitomaksu. Ylläpitomaksu veloitetaan Kultakin kalenterikuukaudelta edeltävän kuukauden aikana valittuna olleen suurimman lisenssimäärän mukaisena.

Lisenssien määrän kasvattaminen (lisenssin laajentaminen) vaikuttaa ylläpitomaksuun muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta lähtien. Lisenssien määrän vähentäminen (lisenssin pienentäminen) vaikuttaa ylläpitomaksuun muutosta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lähtien. Asiakas kohdistaa itse käytettävissään olevat lisenssit Käyttäjille.

Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelussa. Hintoihin lisätään Palvelun myyntiin sovellettava kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverokannan suuruinen vero. Kaikkien veloitusten maksuaika on neljätoista (14) päivää netto.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaalta Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen, näiden Sopimusehtojen tai Käyttöehtojen vastaisesti tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Palvelun salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä tai Palveluntarjoajalla on muu perusteltu syy muutokseen.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja tarvittaessa muuttaa sen sisältöä ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan Palvelussa etukäteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti jos se on välttämätöntä kiireellisen ylläpito- tai korjaustyön vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään siitä riippumattomista katkoksista Palvelussa, jotka johtuvat esim. tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.

Palveluntarjoaja korjaa Palvelussa havaitut viat ja häiriöt normaalina työaikana ilman tarpeetonta viivytystä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei anna takuuta Palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan Palvelusta maksama hinta. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaalle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

5. Asiakkaan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Asiakas on velvollinen maksamaan Palvelun käyttöä koskevat laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen kaupallisia sopimuksia koskeva viivästyskorko sekä huomautus- ja perintäkulut. Asiakkaan ollessa kuluttaja viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista yleistä viivästyskorkoa. Mikäli Asiakas ei ole maksukehotuksen saatuaan kohtuullisessa ajassa suorittanut viivästynyttä maksua, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta.

Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Asiakas vastaa omien laitteidensa virustorjunnasta ja muusta suojauksesta.

6. Sopimuksen irtisanominen ja muu päättyminen

Jollei muuta ole sovittu, sopimus on voimassa toistaiseksi kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta Asiakkaalle.

Asiakkaan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi irtisanomiskuukauden lopusta laskettuna.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi kohtuullisen ajan kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

7. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua ja Palvelun käyttöön liittyviä käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus ja velvollisuus poistaa Asiakkaan tuottama ja Palveluun toimittama aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle kyseistä aineistoa, vaan Asiakas on vastuussa niin halutessaan oman aineistonsa tallentamisesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Asiakas on rikkonut näitä Sopimusehtoja tai Käyttöehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle Palvelun käyttämättä jäävästä ajanjaksosta maksettua hintaa.

8. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen ilman Palvelutarjoajan nimenomaista suostumusta.

9. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla tästä Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Sopimusehtojen muutoksista hyvissä ajoin. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Sopimusehtoihin tehdyt muutokset, mikäli Asiakas käyttää Palvelua muutosilmoituksen jälkeen. Asiakas voi irtisanoa asiakassopimuksensa päättymään ennen muutoksen voimaanastumista saatuaan muutoksista tiedon.

10. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

11. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja Sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Asiakkaan ollessa kuluttaja näillä Sopimusehdoilla ei rajata Suomen lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.